ŞÖNİM NEDİR? (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri)

29 Sep, 2022

ŞÖNİM Nedir?

6284 s. Kanunun en belirgin özelliği şiddetle mücadeleyi kurumsal hale getirmesidir.

Şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmasının izlenmesi için çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek olan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması 6284 s. Kanunun 14. maddesinde öngörülmüştür. Buna göre bu merkezler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulacaktır.
Merkezlerin işleyişine ilişkin olarak ise 6284 sayılı Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 17.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-8.htm) 


Yönetmeliğin amacı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (Şönim)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile Şönim’de çalışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek olarak belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 3. maddesi (ö) bendi uyarınca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM); şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezler olarak tanımlanmıştır.


Adından da anlaşılacağı üzere şiddet önleme ve izleme merkezlerinin amacı, her şeyden önce şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri şiddetten korumak, şiddetin önlenmesi için 6284 s. Kanunda hüküm altına alınan tedbirlerin uygulanmasını izlemek, güçlendirmek ve  desteklemek, şiddet mağdurlarına rehberlik ve yönlendirme hizmeti vermektir. 
Karınca Avukatlık gerektiğinde Şönimlerle işbirliği yaparak uzman avukat kadrosu ile müvekkillerinin bu hizmetten de faydalanmasını sağladığı gibi Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet göstermektedir. Ankara boşanma avukatlığının yanı sıra başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, 6284 sayılı Kanun uyarınca koruma kararlarının alınmasında, nafaka, boşanma ve mal paylaşımı davalarında, boşanma avukatı olarak süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle  korumaktadır.