Avukatın Çantası Aranamaz

20 Sep, 2020

“… Adaletin tam tecellisi olarak önem ve öncelik kazanan manevi tazminatın sadece kişinin şeref ve haysiyeti gibi manevi değerlerin değil, yaşam, beden tümlüğü, sağlık gibi kişilik haklarına dahil olan bedensel değerlerin ihlali halinde de ilgilinin duyduğu elem ve üzüntünün kısmen giderilmesini sağlayan manevi bir tatmin aracı olduğu, demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan olan ve bu hususların gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlık mesleğinin mensubu olan davacının, müvekkilinin eşinin önünde eşya aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği, meydana gelen üzüntüsünün karşılanabilmesi maksadıyla sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak miktarda, günün ekonomik koşulları, davacının sosyal ve ekonomik durumu, paranın satın alma gücü, olayın ağırlığı, gerçekleşme biçimi, psikolojik etkisi, yıpranma durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak davacının maruz kaldığı acı, elem ve üzüntünün bir nebze hafifletilebilmesi amacıyla 10.000 TL manevi tazminatın davalı idare tarafından davacıya ödenmesi …”
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin söz konusu kararı aleyhine davalı İçişleri Bakanlığınca yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03/07/2020 tarih ve 2020/229 Esas, 2020/648 Karar sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulmasında yarar gördüğümüz İstinaf Mahkemesi kararının tam metni TBB AHM sitesinin “Kararlar ve Belgeler” bölümüne yüklenmiş olup İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03/07/2020 tarih ve 2020/229 Esas , 2020/648 Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Bu önemli kararın ortaya çıkması için mücadele eden meslektaşlarımız Av. Aziz Sancar Dalman ve Av. Fatma Hoşgör Tekeşin’e ve bu kararın meslektaşlarımıza duyurulması amacıyla TBB Avukat Hakları Merkezine gönderilmesini sağlayan meslektaşımız Av. Ahmet Çoban’a teşekkür ederiz.

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi